Cách tính khối lượng lục giác inox

Công thức: r x r / 0.75 x 0.01236 = số kg của 1 cây 6m

r = bán kính

* Tham khảo: Bảng khối lượng lục giác inox

TÊN HÀNGSỐ KG/6MGIÁ THAM KHẢOPHI
Lục Giác Inox 304 Phi 3                         0.37                    70,0003
Lục Giác Inox 304 Phi 4                         0.66                    70,0004
Lục Giác Inox 304 Phi 5                         1.03                    70,0005
Lục Giác Inox 304 Phi 6                         1.48                    70,0006
Lục Giác Inox 304 Phi 7                         2.02                    70,0007
Lục Giác Inox 304 Phi 8                         2.64                    70,0008
Lục Giác Inox 304 Phi 9                         3.34                    70,0009
Lục Giác Inox 304 Phi 10                         4.12                    70,00010
Lục Giác Inox 304 Phi 11                         4.99                    68,00011
Lục Giác Inox 304 Phi 12   5.93  68,00012
Lục Giác Inox 304 Phi 136.9668,00013
Lục Giác Inox 304 Phi 14  8.08  68,00014
Lục Giác Inox 304 Phi 15                         9.27                    68,00015
Lục Giác Inox 304 Phi 16                      10.55                    68,00016
Lục Giác Inox 304 Phi 17                      11.91                    68,00017
Lục Giác Inox 304 Phi 18                      13.35                    68,00018
Lục Giác Inox 304 Phi 19                      14.87                    68,00019
Lục Giác Inox 304 Phi 20                      16.48                    68,00020
Lục Giác Inox 304 Phi 22                      19.94                    68,00022
Lục Giác Inox 304 Phi 24                      23.73                    68,00024
Lục Giác Inox 304 Phi 26                      27.85                    68,00026
Lục Giác Inox 304 Phi 28                      32.30                    68,00028
Lục Giác Inox 304 Phi 30                      37.08                    68,00030
Lục Giác Inox 304 Phi 32                      42.19                    68,00032
Lục Giác Inox 304 Phi 34                      47.63                    68,00034
Lục Giác Inox 304 Phi 36                      53.40                    68,00036
Lục Giác Inox 304 Phi 38                      59.49                    68,00038
Lục Giác Inox 304 Phi 40                      65.92                    68,00040
Lục Giác Inox 304 Phi 42                      72.68                    68,00042
Lục Giác Inox 304 Phi 44                      79.76                    68,00044
Lục Giác Inox 304 Phi 46                      87.18                    68,00046
Lục Giác Inox 304 Phi 48   94.92    68,00048
Lục Giác Inox 304 Phi 50     103.00  68,00050
Lục Giác Inox 304 Phi 55     124.63      68,00055
Lục Giác Inox 304 Phi 60       148.32  68,00060
Lục Giác Inox 304 Phi 65   174.07  68,00065
Lục Giác Inox 304 Phi 70  201.88  68,00070
Lục Giác Inox 304 Phi 75   231.75     68,00075
Lục Giác Inox 304 Phi 80 263.68  68,00080
Lục Giác Inox 304 Phi 85 297.67     68,00085
Lục Giác Inox 304 Phi 90     333.72    68,00090
Lục Giác Inox 304 Phi 95  371.83   68,00095
Lục Giác Inox 304 Phi 100412.00 68,000100
Lục Giác Inox 304 Phi 105  454.23                    75,000105
Lục Giác Inox 304 Phi 110    498.52                    75,000110
Lục Giác Inox 304 Phi 115    544.87   75,000115
Lục Giác Inox 304 Phi 120                    593.28                    75,000120
Lục Giác Inox 304 Phi 125                    643.75                    75,000125
Lục Giác Inox 304 Phi 130                    696.28                    75,000130
Lục Giác Inox 304 Phi 135750.8775,000135
Lục Giác Inox 304 Phi 140  807.52    75,000140
Lục Giác Inox 304 Phi 145 866.23      75,000145
Lục Giác Inox 304 Phi 150927.00 75,000150

Xem thêm inox 304