Công thức tính trọng lượng cuộn inox

Công thức tính trọng lượng cuộn inox:

[Tính theo Milimet (mm) và kg] = DÀY x RỘNG x DÀI x TỶ TRỌNG = KG (lý thuyết)

Ví dụ: Cuộn inox Dày 2.0mm * Rộng 1.2m *  dài 50m sẽ tính để có khối lượng như sau:

2.0 * 1.2 * 50 * 7.93 = 955kg

Quy cách Tấm InoxBề mặt Cuộn InoxKhổ 1mx1m (kg)Khổ 1.2mx1m (kg)Khổ 1.5mx1m (kg)Giá Inox Cuộn (Tham Khảo)
Cuộn Inox dày 0.3BA/2B/HL                  2.50 3 60,000/kg -> 70,000/kg
Cuộn Inox dày 0.4BA/2B/HL                  3.33 4 60,000/kg -> 70,000/kg
Cuộn Inox dày 0.5BA/2B/HL                  4.17 5                     6.25  60,000/kg -> 70,000/kg
Cuộn Inox dày 0.6BA/2B/HL                  5.00 6                     7.50  60,000/kg -> 70,000/kg
Cuộn Inox dày 0.7BA/2B/HL                  5.83 7                     8.75  60,000/kg -> 70,000/kg
Cuộn Inox dày 0.8BA/2B/HL                  6.67 8                   10.00  60,000/kg -> 70,000/kg
Cuộn Inox dày 0.9BA/2B/HL                  7.50 9                   11.25  60,000/kg -> 70,000/kg
Cuộn Inox dày 1.0BA/2B/HL                  8.33 10                   12.50  60,000/kg -> 70,000/kg
Cuộn Inox dày 1.1BA/2B/HL                  9.17 11                   13.75  60,000/kg -> 70,000/kg
Cuộn Inox dày 1.2BA/2B/HL                 10.00 12                   15.00  60,000/kg -> 70,000/kg
Cuộn Inox dày 1.3BA/2B/HL                 10.83 13                   16.25  60,000/kg -> 70,000/kg
Cuộn Inox dày 1.4BA/2B/HL                 11.67 14                   17.50  60,000/kg -> 70,000/kg
Cuộn Inox dày 1.5BA/2B/HL                 12.50 15                   18.75  60,000/kg -> 70,000/kg
Cuộn Inox dày 1.6BA/2B/HL                 13.33 16                   20.00  60,000/kg -> 70,000/kg
Cuộn Inox dày 1.7BA/2B/HL                 14.17 17                   21.25  60,000/kg -> 70,000/kg
Cuộn Inox dày 1.8BA/2B/HL                 15.00 18                   22.50  60,000/kg -> 70,000/kg
Cuộn Inox dày 1.9BA/2B/HL                 15.83 19                   23.75  60,000/kg -> 70,000/kg
Cuộn Inox dày 2.0BA/2B/HL                 16.67 20                   25.00  60,000/kg -> 70,000/kg
Cuộn Inox dày 2.12B/HL                 17.50 21                   26.25  55,000/kg -> 65,000/kg
Cuộn Inox dày 2.22B/HL                 18.33 22                   27.50  55,000/kg -> 65,000/kg
Cuộn Inox dày 2.32B/HL                 19.17 23                   28.75  55,000/kg -> 65,000/kg
Cuộn Inox dày 2.42B/HL                 20.00 24                   30.00  55,000/kg -> 65,000/kg
Cuộn Inox dày 2.52B/HL                 20.83 25                   31.25  55,000/kg -> 65,000/kg
Cuộn Inox dày 2.62B/HL                 21.67 26                   32.50  55,000/kg -> 65,000/kg
Cuộn Inox dày 2.72B/HL                 22.50 27                   33.75  55,000/kg -> 65,000/kg
Cuộn Inox dày 2.82B/HL                 23.33 28                   35.00  55,000/kg -> 65,000/kg
Cuộn Inox dày 2.92B/HL                 24.17 29                   36.25  55,000/kg -> 65,000/kg
Cuộn Inox dày 3.02B/HL/No1                 25.00 30                   37.50  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 3.12B/HL/No1 31                   38.75  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 3.22B/HL/No132                   40.00  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 3.32B/HL/No1 33                   41.25  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 3.42B/HL/No134                   42.50  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 3.52B/HL/No1 35                   43.75  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 3.62B/HL/No136                   45.00  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 3.72B/HL/No1 37                   46.25  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 3.82B/HL/No138                   47.50  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 3.92B/HL/No1 39                   48.75  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 4.02B/HL/No140                   50.00  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 4.12B/HL/No1 41                   51.25  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 4.22B/HL/No142                   52.50  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 4.32B/HL/No1 43                   53.75  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 4.42B/HL/No144                   55.00  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 4.52B/HL/No1 45                   56.25  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 4.62B/HL/No146                   57.50  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 4.72B/HL/No1 47                   58.75  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 4.82B/HL/No148                   60.00  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 4.92B/HL/No1 49                   61.25  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 5.02B/HL/No150                   62.50  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 5.12B/HL/No1 51                   63.75  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 5.22B/HL/No152                   65.00  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 5.32B/HL/No1 53                   66.25  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 5.42B/HL/No154                   67.50  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 5.52B/HL/No1 55                   68.75  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 5.62B/HL/No156                   70.00  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 5.72B/HL/No1 57                   71.25  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 5.82B/HL/No158                   72.50  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 5.92B/HL/No1 59                   73.75  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 6.02B/HL/No160                   75.00  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 6.12B/HL/No1 61                   76.25  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 6.22B/HL/No162                   77.50  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 6.32B/HL/No1 63                   78.75  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 6.42B/HL/No164                   80.00  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 6.52B/HL/No1 65                   81.25  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 6.62B/HL/No166                   82.50  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 6.72B/HL/No1 67                   83.75  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 6.82B/HL/No168                   85.00  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 6.92B/HL/No1 69                   86.25  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 7.02B/HL/No170                   87.50  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 7.12B/HL/No1 71                   88.75  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 7.22B/HL/No172                   90.00  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 7.32B/HL/No1 73                   91.25  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 7.42B/HL/No174                   92.50  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 7.52B/HL/No1 75                   93.75  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 7.62B/HL/No176                   95.00  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 7.72B/HL/No1 77                   96.25  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 7.82B/HL/No178                   97.50  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 7.92B/HL/No1 79                   98.75  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 8.02B/HL/No180                  100.00  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 8.12B/HL/No1 81                  101.25  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 8.22B/HL/No182                  102.50  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 8.32B/HL/No1 83                  103.75  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 8.42B/HL/No184                  105.00  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 8.52B/HL/No1 85                  106.25  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 8.62B/HL/No186                  107.50  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 8.72B/HL/No187                  108.75  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 8.82B/HL/No1 88                  110.00  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 8.92B/HL/No189                  111.25  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 9.02B/HL/No1 90                  112.50  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 9.12B/HL/No191                  113.75  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 9.22B/HL/No1 92                  115.00  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 9.32B/HL/No193                  116.25  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 9.42B/HL/No1 94                  117.50  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 9.52B/HL/No195                  118.75  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 9.62B/HL/No1 96                  120.00  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 9.72B/HL/No197                  121.25  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 9.82B/HL/No1 98                  122.50  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 9.92B/HL/No199                  123.75  50,000/kg -> 60,000/kg
Cuộn Inox dày 10.02B/HL/No1 100                  125.00  50,000/kg -> 60,000/kg

Xem thêm: inox 304